Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία WATT AND VOLT A.E.: Παραπλανητική Ενημέρωση – Μη νόμιμη εκπροσώπηση Πελάτη – Μη σύναψη έγγραφης σύμβασης Προμήθειας

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - Παραπλανητική Ενημέρωση – Μη νόμιμη εκπροσώπηση Πελάτη – Μη σύναψη έγγραφης σύμβασης Προμήθειας (άρθρα 17, 18 και Παράρτημα Ι και ΙΙ Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες) άρθρο 4 του ν. 2251/1994, όπως ισχύει, παρ. 6, 7, 8, και 10 του άρθρου 2 του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας,  παρ. 1 του άρθρου 3β και του άρθρου 3δ του ν. 2251/1994)

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς:

Ι) Καλεί την εταιρεία Watt and Volt A.E να προχωρήσει:

   α) Στη μείωση της αξίας των συνολικών χρεώσεων Προμήθειας της υπό κρίση σύμβασης κατά το ήμισυ της αξίας αυτών, για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της υπό κρίση σύμβασης Προμήθειας, έως την καταγγελία της από τον καταναλωτή, εντός ενός (1) μηνός από την παρούσα σύσταση,

    β) στη μη επιβολή ρήτρας πρόωρης λύσης της σύμβασης Προμήθειας.

   γ) στην κατάλληλη τροποποίηση των προσυμβατικών και συμβατικών της κειμένων και την ορθή ενημέρωση των καταναλωτών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα Έγγραφη Σύσταση.

ΙΙ) Καλεί την εταιρεία Watt and Volt A.E και τον ..........να γνωστοποιήσουν στην Αρχή εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών, εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη Σύσταση.

ΙΙΙ) Αποφασίζει ότι, σε περίπτωση που η εταιρεία Watt and Volt A.E και ο κ. κ. ........ δεν αποδεχθούν τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα Σύσταση, τότε ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα ενεργήσει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 του αρθρ. 4 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/23.12.04).

ΙV) Διαβιβάζει την παρούσα Σύσταση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και τη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για τις δικές τους κατά νόμο ενέργειες.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω