Έγγραφη σύσταση πόρισμα προς την εταιρεία Πένυ Ξουράφη & Σια Ε.Ε. - "Elite Events Athens": Επιστροφή μέρους προκαταβολής. Σύμβαση έργου-Δικαίωμα υπαναχώρησης. Ελλιπής προσυμβατική ενημέρωση-Παραπλανητική εμπορική πρακτική (αρ. Πρωτ. 33585)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η – Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α
(Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Κατά τη μελέτη της υπό κρίση καταναλωτικής διαφοράς και λαμβανομένων ιδίως υπόψη:

1) Του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3297/2004, βάσει του οποίου « ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι αρμόδιος για την εξώδικη επίλυση διαφορών μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών ή ενώσεων καταναλωτών, όπως οι έννοιες των προμηθευτών και των καταναλωτών ή των ενώσεών τους ορίζονται κάθε φορά στο νόμο. Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας ο Συνήγορος του Καταναλωτή μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις και υποδείξεις προς τους προμηθευτές, ιδίως όταν από την επιχειρηματική συμπεριφορά τους θίγεται μεγάλος αριθμός καταναλωτών».

2) Της με αρ. πρωτ. 15212/2015 αναφοράς του κ. ...............προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή, με αίτημα την επιστροφή του ποσού των 1.000 ευρώ, το οποίο κατέβαλε ως προκαταβολή.

3) Το σύνολο των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ’ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ259 Α ́), με σκοπό τη συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από 17.06.16 αναφοράς του κ. ............... (αριθμ. πρωτ. εισερχ. 15212), μεταξύ του ιδίου και της εταιρείας με την επωνυμία «Πένυ Ξουράφη & Σία Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Elite Events Athens», σας αποστέλλουμε την παρούσα, διαπιστώνοντας τα κάτωθι:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε, την 17η Ιουνίου 2015, την αναφορά του κ. ................ Στην αναφορά αυτή δόθηκε αριθμ. πρωτ. 15212.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16367/2015 διαβιβαστικό έγγραφο διαβιβάστηκε στην εταιρεία η παραπάνω αναφορά και της ζητήθηκε να εκθέσει τις απόψεις της.
Με το από 30/07/15 έγγραφο, το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ. 18708, η εταιρεία με την επωνυμία “Πένυ Ξουράφη & Σία Ε.Ε.” εξέθεσε τις απόψεις της στην Αρχή.

Εν συνεχεία, και κατόπιν πέντε αλλεπάλληλων κλήσεων της Αρχής για συνάντηση στα γραφεία της, για την επίτευξη συμβιβασμού και την κατάρτιση πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, συναντήσεις οι οποίες αναβλήθηκαν κατόπιν αιτήματος της καταγγελλόμενης εταιρείας λόγω της συνεχιζόμενης αποχής των δικηγόρων, τελικά η συνάντηση έλαβε χώρα στις 12 Ιουλίου 2016.

Από τα ανωτέρω προέκυψαν τα εξής: Ο κ. ..............., μετά από επίσκεψη στο γραφείο της ανωτέρω εταιρείας, στις 19.3.2015, και σχετικής ενημέρωσής του για τις υπηρεσίες της, αποφάσισε να της αναθέσει τη διοργάνωση της βάπτισης της θυγατέρας του, η οποία θα λάμβανε χώρα στις 11 Ιουλίου 2015, εκτός Αθηνών και πιο συγκεκριμένα στη Βοιωτία. Προς επιβεβαίωση της συμφωνίας η εταιρεία του απέστειλε το από 20 Μαρτίου 2015 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συμφωνήθηκε προφορικά μεταξύ των μερών να αναλάβει η εταιρεία την πλήρη οργάνωση και επιμέλεια της βάπτισης αντί του συνολικού ποσού των 2.000 (δύο χιλιάδων) ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Στις 8 Απριλίου 2015, ο καταναλωτής κατέθεσε στον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η εταιρεία, το ποσό των 1.000 ευρώ ως προκαταβολή, όπως είχε συμφωνηθεί. Ακολούθησε συνάντηση των μερών, καθώς και ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να αποσταλούν στον καταγγέλλοντα προσφορές συνεργατών, αλλά δεν καταρτίσθηκε έγγραφη σύμβαση. Κατά την ανταλλαγή των μηνυμάτων, ο κ. ............... συνειδητοποίησε ότι το κόστος της οργάνωσης της τελετής θα υπερέβαινε κατά πολύ τα αρχικώς συμφωνηθέντα, αφού του ζητήθηκε να καταβάλει τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης των συνεργατών προμηθευτών που θα επέλεγε η διοργανώτρια εταιρεία και οι οποίοι είχαν την έδρα τους στην Αθήνα, γεγονός που δεν του είχε επισημανθεί κατά την κατάρτιση της σύμβασης. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, στις 16 Απριλίου 2015, ο καταγγέλλων αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Τότε, ενημερώθηκε, κατά τους ισχυρισμούς του, από την εκπρόσωπο της εταιρείας ότι η προκαταβολή δεν επιστρέφεται, με το επιχείρημα ότι η εταιρεία δέσμευσε τη συγκεκριμένη ημερομηνία και δεν ανέλαβε άλλη εκδήλωση. Ωστόσο, του προτάθηκε να του επιστραφεί μέρος του ποσού της προκαταβολής, κατόπιν παρακράτησης πεντακοσίων (500) ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Αρχής, η εταιρεία επανέλαβε την αρχική της πρόταση για επιστροφή που αντιστοιχεί στο ήμισυ της συμφωνηθείσας προκαταβολής ως αντίτιμο για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες ενός μηνός.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω