Έγγραφη Σύσταση προς την εταιρία ΕΥΔΑΠ Α.Ε.: Επιβολή τελών αποχέτευσης σε διαρροή και σε ακίνητο χωρίς δίκτυο αποχέτευσης (288 ΑΚ, ΜπρΑθ 248/2011, 5001/2012 ΕφΑθ, άρθρο 3.2.5 Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης) (αρ. Πρωτ. 30105)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση – Πόρισμα.

Σε συνέχεια της διερεύνησης της αναφοράς της .... στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς σχετικά με την αξίωση καταβολής 2.158 ευρώ (μετά από μείωση από την εταιρεία της αρχικής οφειλής, ύφους 6.052 ευρώ, για κατανάλωση μεγέθους 981 κ.μ. για χρονικό διάστημα από 07-10-2020 έως και 09-03-2021 λόγω ύπαρξης αφανούς διαρροής στην παροχή ύδρευσης ακινήτου, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:

1.1 H αξίωση του καταναλωτή για περιορισμό των χρεώσεων, οι οποίες προκύπτουν από ασυνήθιστα αυξημένη κατανάλωση ύδατος (τουλάχιστον 50% σε σχέση με τη συνήθη κατανάλωση), δύναται να θεμελιώνεται στις επιταγές της καλής πίστης (288 ΑΚ), η οποία μετά από την κατά περίπτωση συγκεκριμενοποίησή της, με βάση τις δικαιϊκές αρχές που διέπουν την έννομη τάξη αλλά και τις γενικά παραδεκτές στην κοινωνία και τις συναλλαγές αντιλήψεις, μπορεί να επιβάλλει την αναπροσαρμογή της παροχής, εφόσον καθίσταται δυσβάστακτη, λόγω μεταγενέστερης μεταβολής των συνθηκών (βλ. Μ. Σταθόπουλος Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, 2004, σελ. 210 επ. επίσης ΟλΑΠ 9/1997, ΑΠ 63/2000, 1976/1999). Οι ανωτέρω διατάξεις τυγχάνουν εφαρμογής στις περιπτώσεις όπου εκδηλώνονται κίνδυνοι, οι οποίοι δεν μπορούν συνήθως να αποφευχθούν από έναν επιμελή καταναλωτή, όπως σε ορισμένες περιπτώσεις όπου η αυξημένη κατανάλωση αποδίδεται σε μόνιμες ή παροδικές αφανείς διαρροές, ενδεχομένως και σε μικρές δυσδιάκριτες διαρροές σε εμφανή σημεία της εγκατάστασης, οι οποίες δεν μπορούν να αποφευχθούν με τα συνήθη μέτρα επιμέλειας (π.χ. μέσω συχνής συντήρησης, ή επίβλεψης ή ανανέωσης υπογείων εγκαταστάσεων, ταχείας επισκευής αφανών ή δυσδιάκριτων βλαβών και φθορών που προκαλούν διαρροές, μόνιμες ή παροδικές) ή, τέλος, και σε κάποιες περιπτώσεις μη ηθελημένης αυξημένης κατανάλωσης (π.χ. κακή χρήση αυτόματου ποτισμού, υπερβολικά αυξημένη χρήση ύδατος κατά την εκτέλεση εργασιών, ανέγερση οικοδομών, κλοπή ύδατος κ.λ.π.).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω