Έγγραφη σύσταση προς την εταιρία με διακριτικό τίτλο "THE GOLDEN ATHENS SPA" σχετικά με κόστος υπηρεσιών που δεν παρασχέθηκαν (αρ. Πρωτ. 31020)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
(άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Α. Η Αρχή μας δέχθηκε τις αναφορές των κ.κ. *** και *** (αριθ.πρωτ.εισερχ. 1650/18-01- 2017 και 3095/27-01-2017, αντιστοίχως) κατά της εταιρείας με την επωνυμία “ΡΙΕΤ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.”. Με τις αναφορές τους, οι καταγγέλλοντες ζήτησαν να τους επιστραφεί το ποσό (595,82 ευρώ) που κατέβαλαν στον προμηθευτή στις 27-1-2016 ως ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπηρεσιών του κ. ***, λόγω καταγγελίας της συμβάσεώς του με το κέντρο αισθητικής και αδυνατίσματος “ΡΙΕΤ ΠΑΡ. ΥΠΗΡ. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ” (με το διακριτικό τίτλο “THE GOLDEN ATHENS SPA”) πριν από τη λήξη του συμφωνηθέντος προγράμματος. Η αναφορά διαβιβάσθηκε στον προμηθευτή με το υπ ́ αριθ.πρωτ. 2645/2017 έγγραφο της Αρχής. Η εταιρεία “ΡΙΕΤ ΠΑΡ. ΥΠΗΡ. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ” με το διακριτικό τίτλο “THE GOLDEN ATHENS SPA”, γνωστοποίησε στην Υπηρεσία μας, με το υπ ́αριθ.πρωτ.εισερχ. 8290/08-03-2017 έγγραφο, την πρόθεσή της να προβεί στην εξόφληση του ποσού της οφειλής της προς τους καταναλωτές, ενώ, ταυτόχρονα ζήτησε την κατανόηση των καταναλωτών για την καθυστέρηση στην τακτοποίηση της οφειλής της, η οποία, κατά τους ισχυρισμούς του προμηθευτή, οφείλεται στην οικονομική δυσχέρεια της εταιρείας λόγω της γενικής κακής συγκυρίας της αγοράς. Η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο ως διευθετηθείσα με το υπ ́αριθ.πρωτ. 9293/14-03-2017 έγγραφο του ΣτΚ. Ωστόσο, στις 16 και στις 23 Μαΐου 2017, ο Συνήγορος του Καταναλωτή έλαβε νέες καταγγελίες από τους καταναλωτές (αριθ.πρωτ.εισερχ. 17111 και 17934, αντιστοίχως), οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν ότι, εν τέλει, δεν τους επεστράφη το ποσό των 595,82 ευρώ από το κέντρο αδυνατίσματος και ζήτησαν την επανεξέταση της υπόθεσης από την Υπηρεσία μας. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ανέσυρε την υπόθεση από το αρχείο και προέβη στην επανεξέτασή της, καλώντας τα μέρη προς συζήτηση με την υπ ́αριθ.πρωτ. 18174/23-05-2017 Πρόσκληση, προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα των καταναλωτών και να τους επιστραφεί το ποσό που αντιστοιχεί στις αποδεδειγμένα μη  παρασχεθείσες υπηρεσίες που είχαν προπληρώσει, με την υπογραφή σχετικού πρακτικού εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς. Η εταιρεία με την επωνυμία “ΡΙΕΤ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠ. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ” και το διακριτικό τίτλο “THE GOLDEN ATHENS SPA”, στις 29 Μαΐου 2017 απέστειλε νέα επιστολή προς την Υπηρεσία μας (αριθ.πρωτ.εισερχ. 19142/30-05-2017), αναγνωρίζοντας εκ νέου την οφειλή της προς τους κ.κ. *** και ***, αναφέροντας ότι “το ποσό των 595,82 ευρώ, το οποίο εμφανίζεται στην Αναλυτική Κατάσταση των συναλλαγών της κας ***, αφορά στο αναγνωρισμένο από εμάς, ως οφειλόμενο”, ενώ, το εν λόγω κέντρο αδυνατίσματος και αισθητικής δεν εκπροσωπήθηκε στα γραφεία μας κατά την ορισθείσα ημέρα της συζήτησης της υπόθεσης, η οποία έλαβε χώρα την 14η Ιουνίου 2017. Παράλληλα, ο Συνήγορος του Καταναλωτή ενημερώθηκε εγγράφως από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής (αριθ.πρωτ.εισερχ. 27103/24-07-2017) ότι η εταιρεία με την επωνυμία “ΡΙΕΤ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” με διακριτικό τίτλο “THE GOLDEN ATHENS SPA”, στην οδό Μητροπόλεως 3 (8ος όροφος), στο Δήμο Αθηναίων λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με την υπ ́αριθμ. 19021/16-10-2014 βεβαίωση.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω