Έγγραφη σύσταση προς τις εταιρίες ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Λανθασμένη Τιμολόγηση - Μη εφαρμογή των διατάξεων του ν.4320/2015 για δωρεάν χορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος - Αθέμιτη εμπορική πρακτική - Αδικοπραξία (βλ. άρθρα 45 και Παράρτημα ΙΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, άρθρο 5 Σ, άρθρα 57, 281, 288, 914, 932 ΑΚ και άρθρα 8 και 9ζ του ν. 2251/1994, όπως ισχύει) (αρ. Πρωτ. 18401)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση- Πόρισμα

Αναφορικά με τη διαδικασία διερεύνησης της από 22 Μαρτίου 2017 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 10376) του ....... στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς αναφορικά με τη μη εφαρμογή των διατάξεων του ν.4320/2015 για δωρεάν χορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος για τέσερις τετραμηνίες, έως το τέλος του έτους 2016, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και έχοντας υπόψη:

1. α) Τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (βλ. ν. 4320/2015, όπως ισχύει, ΚΥΑ/ΟΙΚ/944/2015, υπ' αριθ. Δ23/15017/724/10-04-2017 έγγραφό Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) αναφορικά με την παροχή δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας (1200 kwh/τετράμηνο) για τέσσερις τετραμηνίες, έως το τέλος του έτους 2016,

β) ότι η ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με την έγγραφη απάντησή της, προέβη στην ως άνω χορήγηση δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας μόνο για 2 τετραμηνίες κατανάλωσης, έως τον Μάϊο του 2016, και αρνείται την πλήρη χορήγηση των παροχών με την αιτιολογία ότι για το οκτάμηνο κατανάλωσης 05/2016 έως και 01/2017 ο εκκαθαριστικός λογαριασμός εκδόθηκε στις 20-01-2017, μετά τη λήξηισχύος του νόμου,

γ) τη μη καταμέτρηση και έκδοση εκκαθαριστικού λογαριασμού από την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανά τέσσερις μήνες αλλά και τη μη έκδοση έκτακτου, εκκαθαριστικού  λογαριασμού μετά τη γνωστοποίηση της ένδειξης από τον Πελάτη, τον Σεπτέμβριο του 2016, αλλά και ότι, σε κάθε περίπτωση, η νόμιμη παροχή δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας δύναται να χορηγηθεί μέσω του αναλογικού επιμερισμού της κατανάλωσης, έως και το τέλος του έτους 2016,

δ) ότι η αξίωση αμφισβητούμενης, μη ορθά εκκαθαρισμένης οφειλής με την απειλή της διακοπής της ηλεκτροδότησης, συνιστά αθέμιτη εμπορική πρακτική, η οποία πραγματοποιείται με κατάχρηση επιρροής, εμποδίζοντας τη συναλλακτική ελευθερία του καταναλωτή ως προς την καταβολή του τιμήματος, ενώ είναι και αντίθετη προς τις επιταγές της καλής πίστης και τις συναλλακτικές υποχρεώσεις ασφάλειας και πρόνοιας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη και τους κινδύνους και τη διατάραξη που προκαλείται στη σωματική, ψυχική, ηθική, κοινωνική και οικονομική υπόσταση του καταναλωτή, αποτελώντας, κατά συνέπεια, τόσο αθέμιτη εμπορική πρακτική όσο και αδικοπραξία (βλ. άρθρο 5 Σ, 57, 281, 288, 914, 932 ΑΚ και άρθρα 8 και 9ζ του ν. 2251/1994, όπως ισχύει, βλ 579/2003 Εφ Πατρών),

με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς, ο Συνήγορος του Καταναλωτή:


Ι) Απευθύνει εκ νέου Σύσταση προς τις εταιρείες ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. :
Η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε.
α) Να προχωρήσει άμεσα στην πλήρη και ορθή χορήγηση της υπό κρίση δωρεάν παροχής ηλ. ενέργειας για τέσσερις τετραμηνίες, έως το τέλος του έτους 2016, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

β) Να προβεί σε επανέλεγχο και παροχή στοιχείων προς την Αρχή μας και τα αρμόδια Υπουργεία σχετικά με την ορθή και πλήρη εφαρμογή του ν. 4320/2015 για κάθε  δικαιούχο.
Η εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. να προβεί άμεσα σε αναλογικό υπολογισμό και διόρθωση της κατανάλωσης της υπό κρίση παροχής έως και το τέλος του έτους 2016 και στη γνωστοποίησή της στην εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε.

ΙΙ) Αποφασίζει ότι, σε περίπτωση που η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. και ο........ δεν αποδεχθούν τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα Σύσταση, τότε ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα ενεργήσει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 του αρθρ. 4 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/23.12.04).

ΙΙΙ) Διαβιβάζει την παρούσα Σύσταση στη ΡΑΕ και στη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις δικές τους κατά νόμο ενέργειες αναφορικά με τον έλεγχο ορθής εφαρμογής του υπό κρίση νόμου για όλους τους δικαιούχους (βλ. και υπ' αριθ. 18751/23 Μαΐου 2017 έγγραφη Σύσταση της Αρχής μας).

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Λευτέρης Γ. Ζαγορίτης

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω