Έγγραφη σύσταση πόρισμα προς την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σχετικά με ζημία από διαταραχές στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος (αρ. Πρωτ. 12490)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση- Πόρισμα.

Σχετικά με τη διαδικασία διερεύνησης της από 28 Μαρτίου 2016 αναφοράς (αρ. πρωτ.  εισερχομένου 9358/29-3-2016) του κ. .......................... στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας (άρθρο 4 του ν.3297/2004), επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Η Αρχή μας έχει ήδη εκδώσει έγγραφη σύσταση - πόρισμα (αριθ. πρωτ. 379/8 Σεπτεμβρίου 2009) σχετικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και την πρόκληση ζημιών από διαταραχές στην τάση, καθώς και την ευθύνη των εμπλεκομένων μερών και ιδιαίτερα του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (βλ. άρθρο Kατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του υπό κρίση φακέλου και των διαλαμβανομένων στην παραπάνω σύσταση της Αρχής και έχοντας ιδιαίτερα υπόψη:

α) Το σχετικό βάρος απόδειξης και τη μη υποβολή στοιχείων από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την τήρηση των συναλλακτικών υποχρεώσεων πρόνοιας και ασφάλειας και την τήρηση των κανόνων της επιστήμης και της τέχνης (μελέτη – κατασκευή, ανανέωση και επιτήρηση δικτύου, επιθεώρηση συντήρηση εγκαταστάσεων, ρύθμιση τάσης, ύπαρξη εξοπλισμού προστασίας, συντονισμό των διαταραχών των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των καταναλωτών) για τη διασφάλιση της ποιότητας της τάσης του παρεχομένου ηλεκτρικού ρεύματος στην υπό κρίση περίπτωση (βλ. 127 ν. 4001/2011 και άρθρο 8 ν. 2251/1994, όπως ισχύει),

β) το γεγονός ότι η ύπαρξη διαταραχών στην τάση του ηλ. ρεύματος αποτελεί ενδογενές και αναπόφευκτο φαινόμενο της κανονικής λειτουργίας των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50160/1999),

γ) το γεγονός ότι ο καταναλωτής έχει την υποχρέωση λήψης μέτρων προστασίας της εσωτερικής εγκατάστασης, καθώς και επιμέρους ευαίσθητων και ακριβών συσκευών από τις διαταραχές της τάσης (βλ. πρότυπο ΕLOT 384 “Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις” Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/2004 και Φ.50/503/168/19.04.2011 Φ.Ε.Κ Β844 καιΑΚ 300) αλλά και το γεγονός ότι ζημίες από τις διαταραχές της τάσης μπορούν να προκληθούν και παρά τη λήψη των ανωτέρω μέτρων και 

δ) τις αποφάσεις του Εφετείου Δωδεκανήσων 204/2013 και του Εφετείου Λάρισας 598/2006 σχετικά με τη γνήσια αντικειμενική ευθύνη του Διαχειριστή του Δικτύου (ευθύνη από διακινδύνευση) για τις ζημιές που προκαλούνται από τη δραστηριότητά του, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς:

Ι) Απευθύνει σύσταση προς την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.:

να προχωρήσει σε καταβολή αποζημίωσης ίσης με το ήμισυ της αξίας της προκληθείσας θετικής ζημίας του κ. ...............................

II)Καλεί την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τον κ. ..................... να γνωστοποιήσουν στην Αρχή εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας, εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση.

III)Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που η εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ο κ. ....................... δεν αποδεχθούν τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα σύσταση, τότε ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα ενεργήσει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 του αρθρ. 4 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/23.12.04).

ΙV) Διαβιβάζει την παρούσα σύσταση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τις δικές της κατά νόμο ενέργειες.

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Λευτέρης Γ. Ζαγορίτης

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω