Έγγραφη σύσταση προς τις εταιρείες MULTICHOICE HELLAS A.E.E. (NOVA) και FORTHNET A.E.: Καταχρηστική επιβολή της ρήτρας αποδέσμευσης / Καταχρηστική επιβολή φραγής λόγω άρνησης πληρωμής της ποινής αποδέσμευσης / Καταχρηστικές οι χρεώσεις παγίων κατά το διάστημα φραγής (αρ. Πρωτ. 19598)

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ
(άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3297/2004 όπως ισχύει)

Από τα στοιχεία του υπό κρίση φακέλου συνάγονται τα εξής: Οι καταγγέλλοντες ήταν παλιοί συνδρομητές της εταιρείας MULTICHOICE HELLAS A.E.E. (NOVA). Κατόπιν ανανέωσης με δωδεκάμηνη δέσμευση, λάμβαναν συνδυαστικά υπηρεσίες από τις εταιρείες MULTICHOICE HELLAS A.E.E. και FORTHNET Α.Ε.. Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών τηλεόρασης δεν προέβλεπε αναγκαστική/αποκλειστική χρήση αποκωδικοποιητή της εταιρείας MULTICHOICE και οι συνδρομητές είχαν προμηθευτεί σχετικό μηχάνημα από την ελεύθερη αγορά. Τρεις περίπου μήνες πριν από την πάροδο του δωδεκαμήνου, η εταιρεία MULTICHOICE προέβη (σταδιακά) στο κλείδωμα κάρτας – δέκτη, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον εφικτή για τους καταγγέλλοντες η πρόσβαση στις υπηρεσίες της με τον αποκωδικοποιητή που διέθεταν. Η εταιρεία πρότεινε τη δωρεάν παροχή του νέου συμβατού εξοπλισμού υπό τον όρο της ανανέωσης της σύμβασης για δώδεκα μήνες. Οι καταναλωτές ζήτησαν καταρχήν τη δωρεάν παροχή νέου μηχανήματος έως τον χρόνο λήξης της υφιστάμενης σύμβασης, διατηρώντας το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής είτε ανανέωσης της σύμβασης και διατήρησης του εξοπλισμού, είτε επιστροφής του σχετικού μηχανήματος κατά τη λήξη της υφιστάμενης σύμβασης. Η εταιρεία δεν δέχθηκε το αίτημα. Κατόπιν της μονομερούς αυτής τροποποίησης των όρων της σύμβασης και της άρνησης δωρεάν παροχής νέου μηχανήματος έως τη λήξη της και κατ' ουσία λόγω της εν τοις πράγμασι αδυναμίας της εταιρείας να παρέχει τις υπηρεσίες της ως είχε συμφωνηθεί (αφού το σήμα είχε ήδη διακοπεί), οι καταναλωτές ζήτησαν τη διακοπή των συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, ώστε να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οικονομικά για υπηρεσίες που ούτως ή άλλως δεν τους παρέχονταν. Ακολούθως, η εταιρεία προέβη σε χρέωση ποσού, ύψους 100 €, που αντιστοιχεί στη ρήτρα πρόωρης αποδέσμευσης (penalty) και εμφανίστηκε σε λογαριασμό της FORTHNET. Οι καταναλωτές αμφισβήτησαν ως καταχρηστικό -και, ως εκ τούτου, δεν πλήρωσαν- το ποσό. Λόγω της σχετικής ληξιπρόθεσμης οφειλής -και ενώ, σύμφωνα με την αναφορά, οι καταναλωτές πλην της ανωτέρω οφειλής εξοφλούσαν κανονικά τους λογαριασμούς του τηλεπικοινωνιακού παρόχου (FORTHNET)- η εταιρεία FORTHNET προέβη σε φραγή των υπηρεσιών της. Στη συνέχεια, η εταιρεία προέβη σε οριστική διακοπή της σύνδεσης, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να χάσουν τον τηλεφωνικό αριθμό που διατηρούσαν επί σειρά ετών.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω