Έγγραφη σύσταση προς την Εταιρεία "FAMOUS SOTIRIOU TRAVEL" / Υποχρέωση πληροφόρησης του διοργανωτή ή/και πωλητή οργανωμένου ταξιδίου απέναντι στον καταναλωτή σχετικά με τα ταξιδιωτικά του έγγραφα (αρ. Πρωτ. 8130)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
(Άρθρο 4 παρ. 5 ν.3297.2004)

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ ́άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), με σκοπό την συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από 26.08.11 αναφοράς του κυρίου ........ (αρ. πρωτ. εισερχ. .../Α), μεταξύ του ιδίου και του τουριστικού γραφείου “FAMOUS SOTIRIOU TRAVEL” , σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι :

Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς και μετά την πρόσκληση των εμπλεκομένων μερών προς επίτευξη συμβιβασμού στα γραφεία της Αρχής, την 17.07.2012, στην οποία δεν ανταποκρίθηκε η καταγγελλόμενη εταιρεία, διαπιστώνουμε τα ακόλουθα :

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” δέχθηκε στις 26 Αυγούστου 2011 την αναφορά του κυρίου ........ Στην αναφορά αυτή δόθηκε αρ. πρωτ. ....Α. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. Α/..... διαβιβαστικό έγγραφό μας διαβιβάστηκε στην καταγγελλόμενη εταιρεία η παραπάνω αναφορά και ζητήθηκε να εκφράσει τις απόψεις της, κοινοποιώντας παράλληλα και στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού / Τμήμα Παραπόνων Καταναλωτή.Η αναφερόμενη εταιρεία FAMOUS SOTIRIOU TRAVEL εξέθεσε τις απόψεις της με το από 13.09.2011 έγγραφό της ( αρ. πρωτ. εισερχ. Α/....), το οποίο αποστείλαμε στον καταναλωτή παρακαλώντας για τις δικές του απόψεις.

Με το από 26.09.2011 έγγραφό του (αρ. πρωτ. εισερχ. Α/.....) ο καταναλωτής εξέφρασε τις απόψεις του, τις οποίες εν συνεχεία διαβιβάσαμε στην εταιρεία.
Με το από 24 Απριλίου 2012 έγγραφο, το οποίο μας κοινοποιήθηκε την 28 Μαΐου 2012 (αρ. πρωτ. εισερχ. Α/...), ο Ε.Ο.Τ./Τμήμα Παραπόνων Καταναλωτή διαβίβασε προς την Π.Υ.Τ. Αττικής, την καταγγελία του κ. ....... κατά του ως άνω γραφείου, παρακαλώντας την για τις δικές της ενέργειες , καθώς μετά την διερεύνηση της υπό κρίσιν υπόθεσης, διαπίστωσε παράβαση του άρθρου 4 παρ. 1 του π.δ. 339/1996 και συγκεκριμένα ότι το γραφείο έπρεπε να είχε ενημερώσει τον πελάτη για την απόκτηση βίζας πριν την εκδρομή.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω