Σύσταση προς «MIRABELLO A.E. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» για καταβολή λειτουργικών εξόδων συντήρησης των χρονομεριδίων στη σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης (αρ. Πρωτ. 960)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η – Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α
(Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ ́άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ́), με σκοπό την συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από  7.01.2006 αναφοράς του «Συλλόγου Xρονoμερισθωτών MIRABELLO VILLAGE» (αριθμ. πρωτ. εισερχ. 363/27.01.2006), μεταξύ των μελών του και της εκμισθώτριας εταιρίας  MIRABELLO Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι: Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς και μετά την συνάντηση προς επίτευξη συμβιβασμού που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αρχής, την 09.06.2006, διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε, την 27η Ιανουαρίου 2006 την αναφορά του «Συλλόγου των Χρονομερισθωτών MIRABELLO VILLAGE», ο οποίος συνεστήθη δυνάμει της με αρ. 6775/2005 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας). Στην αναφορά αυτή δόθηκε αριθμ. πρωτ 363.
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 371/31.01.2006 διαβιβαστικό και 574/31.03.2006 υπομνηστικό έγγραφο διαβιβάστηκε στην εκμισθώτρια εταιρία «ΜΙRABELLO A.E. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» η παραπάνω αναφορά και ζητήθηκε να εκθέσει τις απόψεις της.

Με το από 18.04.2006 έγγραφό της, το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ. 634/18.04.2006, η εκμισθώτρια εταιρία εξέθεσε τις απόψεις της. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 759/05.06.2006 έγγραφο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, εκλήθησαν τα εμπλεκόμενα μέρη για την επίτευξη συμβιβασμού στις 9 Ιουνίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία της Αρχής. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 787/16.06.2006 μεταγενέστερο της απόπειρας συμβιβασμού έγγραφο, ο Σύλλογος των Χρονομερισθωτών διατύπωσε συμπληρωματικά τις απόψεις του.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 806/22.06.2006 μεταγενέστερο της απόπειρας συμβιβασμού υπόμνημα, η «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΡΑΜΠΕΛΟ Α.Ε.», διατύπωσε συμπληρωματικά τις απόψεις της Με το υπ’αριθμ. πρωτ. Β/33/08.03.2007 έγγραφο, ο Σύλλογος Χρονομερισθωτών ανέφερε συμπληρωματικά στοιχεία και επισύναψε σε αυτό αντίγραφο του από03.10.2006 πρακτικού του Διοικητικού του Συμβουλίου, καθώς και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2359/17.05.2006 έγγραφο του Ε.Ο.Τ. Στην ως άνω έγγραφη αναφορά του, ο «Σύλλογος Χρονομερισθωτών MIRABELLO VILLAGE» καταγγέλλει ότι η εκμισθώτρια εταιρία, με την οποία τα μέλη του έχουν συνάψει χρονομεριστικές μισθώσεις, αξίωσε, πέραν των ετησίως καταβαλλομένων λειτουργικών εξόδων, την καταβολή και εξόδων ανακαίνισης των χρονομεριδίων.

 

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω