Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Βίγλας-Πισοδερίου (Εταιρεία «ΤΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ»): Τήρηση υποχρεώσεων ασφάλειας (άρθρο 8 ν. 2251/1994)

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς :

Ι) Απευθύνει Σύσταση προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Βίγλας-Πισοδερίου να προχωρήσει στην καταβολή αποζημίωσης ίσης με το χρηματικό ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.

ΙΙ) Καλεί το Χιονοδρομικό Κέντρο Βίγλας-Πισοδερίου και την .......... να γνωστοποιήσουν στην Αρχή εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών, εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση.

ΙΙΙ) Διαβιβάζει την παρούσα Σύσταση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού και στη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για τις δικές τους κατά νόμο ενέργειες και για την ενημέρωση της Αρχής σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων του παρόχου και την προστασία του καταναλωτικού κοινού.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω