Έγγραφη σύστασης προς την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Ζημία από διαταραχές στην τάση του ηλ. ρεύματος (αρ. Πρωτ. 26278)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα.

Σε συνέχεια της διερεύνησης της από 19 Μαρτίου 2014 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 6268/19-03-14) της ..........., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α') επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Η Αρχή μας έχει ήδη εκδώσει έγγραφη σύσταση - πόρισμα (αριθ. πρωτ. 379/8 Σεπτεμβρίου 2009) σχετικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και την πρόκληση ζημιών από διαταραχές στην τάση καθώς και την ευθύνη των εμπλεκομένων μερών και ιδιαίτερα του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (βλ. άρθρο 127 ν. 4001/2011). 
Kατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του υπό κρίση φακέλου και των διαλαμβανομένων στην ανωτέρω σύσταση της Αρχής και έχοντας ιδιαίτερα υπόψη:

α) το σχετικό βάρος απόδειξης και τη μη υποβολή στοιχείων από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τήρηση των συναλλακτικών υποχρεώσεων πρόνοιας και ασφάλειας και την τήρηση των κανόνων της επιστήμης και της τέχνης (μελέτη – κατασκευή, ανανέωση και επιτήρηση δικτύου, επιθεώρηση συντήρηση εγκαταστάσεων, ρύθμιση τάσης, ύπαρξη εξοπλισμού προστασίας, συντονισμό των διαταραχών των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των καταναλωτών) για τη διασφάλιση της ποιότητας της τάσης του παρεχομένου ηλεκτρικού ρεύματος στην υπό κρίση περίπτωση (βλ. 127 ν. 4001/2011 και άρθρο 8 ν. 2251/1994, όπως ισχύει),

β) το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η ορθή διαχείριση του Δικτύου επιβάλει την ύπαρξη κάποιας μορφής προληπτικής συντήρησης και των υπογείων δικτύων,

β) το γεγονός ότι η ύπαρξη διαταραχών στην τάση του ηλ. ρεύματος αποτελεί ενδογενές και αναπόφευκτο φαινόμενο της κανονικής λειτουργίας των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50160/1999),

γ) το γεγονός ότι ο καταναλωτής έχει την υποχρέωση λήψης μέτρων προστασίας της εσωτερικής εγκατάστασης καθώς και επιμέρους ευαίσθητων και ακριβών συσκευών από τις διαταραχές της τάσης (βλ. πρότυπο ΕLOT 384 “Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις” Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/2004 και Φ.50/503/168/19.04.2011 Φ.Ε.Κ Β844 και ΑΚ 300) αλλά και το γεγονός ότι ζημιές από τις διαταραχές της τάσης μπορούν να προκληθούν παρά τη λήψη
των ανωτέρω μέτρων και

δ) την υπ ́ αριθμ. 598/2006 απόφαση του Εφετείου Λάρισας σχετικά με τη γνήσια αντικειμενική ευθύνη του Διαχειριστή του Δικτύου (ευθύνη από διακινδύνευση) για τις
ζημιές που προκαλούνται από τη δραστηριότητά του, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς:

Ι) Απευθύνει σύσταση προς την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.:
να προχωρήσει σε καταβολή αποζημίωσης ίσης με το ήμισυ της αξίας της προκληθείσας θετικής ζημίας .............

II) Καλεί την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και την κ. .............. να γνωστοποιήσουν στην Αρχή εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών, εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση.

III) Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που η εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και η κ. Χαρίκλεια Αλεξάκη-Κατσαμπή δεν αποδεχθούν τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα σύσταση, τότε ο
Συνήγορος του Καταναλωτή θα ενεργήσει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 του αρθρ. 4 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/23.12.04).

ΙV) Διαβιβάζει την παρούσα σύσταση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τις δικές
της κατά νόμο ενέργειες.

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Λευτέρης Γ. Ζαγορίτης

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω