Έγγραφη σύσταση προς την εταιρία ΖΕΝΙΘ Α.Ε.: Μη Νόμιμη Τροποποίηση Τιμολογίου Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας εντός 6 μηνών από την έναρξη της σύμβασης Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας (εδ. β' παρ. 3 άρθρο 28 Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας σε Πελάτες) (αρ. Πρωτ. 31168)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα

Σε συνέχεια της διερεύνησης της αναφοράς της ....... στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς σχετικά με τη μη νόμιμη τροποποίηση της χρέωσης Προμήθειας από σταθερή σε κυμαινόμενη, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη της σύμβασης και έχοντας υπόψη:

1. α) Ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η ελάχιστη διάρκεια των Τιμολογίων Προμήθειας δεν δύναται να είναι μικρότερη από έξι (6) μήνες (εδ. β', παρ. 3 άρθρο 28 Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας σε Πελάτες),

β) ότι η εταιρεία, σε αντίθεση με τις ως άνω διατάξεις, προέβη σε τροποποίηση της χρέωσης σε χρονικό διάστημα μικρότερο των έξι (6) μηνών,

γ) ότι η ως άνω πρακτική δύναται να αφορά σε μεγάλο αριθμό καταναλωτών – Πελατών της εταιρείας,

με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς, ο Συνήγορος του Καταναλωτή:

Ι) Καλεί την εταιρεία ΖΕΝΙΘ Α.Ε. να προχωρήσει:

α) Στην τιμολόγηση της κατανάλωσης της υπό κρίση παροχής με το σταθερό, συμβατικό Τιμολόγιο Προμήθειας για τους πρώτους έξι μήνες της σύμβασης Προμήθειας,

β) στην γνωστοποίηση του αριθμού των Πελατών για τους οποίους ισχύουν τα ανωτέρω και για την εφαρμογή της ως άνω χρέωσης, αντιστοίχως

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω