Έγγραφη σύσταση προς την εταιρία ΔΕΗ Α.Ε.: Παραπλανητική Προσυμβατική Ενημέρωση Τιμολογίου Προμήθειας - Αυθαίρετη τιμολόγηση της παροχής με κυμαινόμενο τιμολόγιο (Γ1Ν Οικιακό) και ρήτρα αναπροσαρμογής αντί σταθερού Τιμολογίου (my home enter) (άρθρα 17 και 18 Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (αρ. Πρωτ. 31167)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση – Πόρισμα.

Αναφορικά με τη διερεύνηση της ανωτέρω, από 21 Μαρτίου 2022 αναφοράς του ... (αρ. πρωτ. εισερχομένου 11661/21.3.2022) στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς σχετικά με την αυθαίρετη τιμολόγηση της παροχής με κυμαινόμενο τιμολόγιο (Γ1Ν Οικιακό) και ρήτρα αναπροσαρμογής αντί σταθερού Τιμολογίου (my home enter) το οποίο ισχυρίζεται ο καταναλωτής ότι αιτήθηκε και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την υποχρέωση αναλυτικής και έγγραφης ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με το ισχύον Τιμολόγιο Προμήθειας κατά το προσυμβατικό στάδιο, τόσο στην Προσφορά όσο και στη Σύμβαση Προμήθειας (άρθρα 17 και 18 Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, άρθρο 3δ ν. 2251/1994 όπως ισχύει)

2. Τις διατάξεις των άρθρων 9γ επ. του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α 191) όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται ως αθέμιτη, η παραπλανητική πρακτική της παράλειψης ουσιωδών πληροφοριών σχετικά με τον καθορισμό του τιμήματος, τις οποίες χρειάζεται ο μέσος καταναλωτής για να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση συναλλαγής, με αποτέλεσμα να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία πιθανόν, χωρίς αυτές, δεν θα ελάμβανε Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση εφαρμογής αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, κάθε καταναλωτής έχει δικαίωμα αποζημίωσης (άρθρο 9θ ν. 2251/1994)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω