Έγγραφη σύσταση προς τις εταιρίες ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Υποχρεώσεις Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλ. Ενέργειας - Παρέμβαση σε Μετρητή - Αναδρομική Διόρθωση Κατανάλωσης - Διαδικασία Διαπίστωσης και Υπολογισμού Ρευματοκλοπής (βλ. άρθρα 87-93, 95 Κώδικα Διαχείρησης ΕΔΔΗΕ, Εγχειριδίο Ρευματοκλοπών, άρθρο 16 Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Μετρητών Δικτύου) (αρ. Πρωτ. 35852)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα

Σε συνέχεια της διερεύνησης της από 20 Ιουνίου 2017 (αρ. πρωτ. εισερχομένου 22005) αναφοράς της κ. ............ στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, σχετικά με την αναδρομική διόρθωση δεδομένων μετρήσεων μεγέθους 18.862 kwh και αξίας 3.000 περίπου ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01-10-2012 έως και 13-07-2017 λόγω διαπίστωσης παρέμβασης στη μετρητική διάταξη (κομμένες σφραγίδες κελύφους μετρητή και ακροδεκτών, πειραγμένος αριθμητήρας), με αποτέλεσμα τη μη ορθή καταγραφή της κατανάλωσης και έχοντας υπόψη:

1. Ότι ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής κατά τη συλλογή των μετρήσεων οφείλει να διενεργεί οπτικό έλεγχο της μετρητικής διάταξης, προκειμένου να εντοπίζονται εμφανείς ζημιές, φθορές και οι εν γένει συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην ορθή καταγραφή της μετρούμενης ενέργειας, ενώ ελέγχει και τη μέτρηση, και ιδίως τη συμβατότητα αυτής με το ιστορικό της κατανάλωσης.
Επιπλέον, έχει την υποχρέωση διενέργειας προγραμματισμένων, καθώς και στοχευμένων ελέγχων για τη διαπίστωση ρευματοκλοπών σε περίπτωση ύποπτων αυξομειώσεων στην κατανάλωση, καταγγελιών ή κατά την πραγματοποίηση έκτακτων καταμετρήσεων ή εργασιών (διαδοχή Χρηστών, συντήρηση δικτύου, βλ. άρθρα 87-91 και 95 Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ παρ. 5 άρθρο 13 και άρθρο 14 Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, άρθρο 4 Εγχειριδίου Ρευματοκλοπών).

Την ίδια υποχρέωση σύγκρισης των δεδομένων μέτρησης και διερεύνησης σημαντικών μεταβολών στην κατανάλωση υπέχει και ο Προμηθευτής Ηλ. Ενέργειας (βλ. άρθρο 37 Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας σε Πελάτες, παρ. 3 άρθρο 95 Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω