Έγγραφη σύσταση προς την εταιρία CYTA HELLAS: Φορητότητα - Σύμβαση εξ αποστάσεως - Δικαίωμα υπαναχώρησης (αρ. Πρωτ. 18224)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
(Άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3297/2004)

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ’ άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3297/2004 όπως ισχύει τροποποιημένος, με σκοπό τη συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν υποβολής της από 06.07.2017 αναφοράς της κ. ....... (αρ. πρωτ. εισερχ. 24791/07.07.2017) κατά της εταιρείας “CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.” και κατόπιν της συνάντησης προς επίτευξη συμβιβασμού που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αρχής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της ανωτέρω αναφοράς, στις 11.05.2017 η καταναλώτρια και ο σύζυγός της, υπέγραψαν με την αναφερόμενη εταιρεία εξ αποστάσεως συμβάσεις 24μηνης διάρκειας για δύο γραμμές κινητής (69xxxxxxxx & 69vvvvvvvv) και μία σταθερής τηλεφωνίας (2xxxxxxxxx).

α. Όσον αφορά στον τηλεφωνικό αριθμό 69xxxxxxxx, στις 12.05.2017 η εταιρεία προέβη σε αίτηση φορητότητας του εν λόγω αριθμού μέσω της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα, το οποίο έγινε αποδεκτό στις 15.05.2017 και ολοκληρώθηκε την ίδια ημέρα. Στις 18.05.2017, μέσω της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα, η εταιρεία πληροφορήθηκε ότι κατατέθηκε αίτημα φορητότητας για τον εν λόγω αριθμό, το οποίο έγινε δεκτό αυθημερόν και ολοκληρώθηκε στις 22.05.2017. Στη συνέχεια, η εταιρεία έλαβε εκ νέου υπογεγραμμένη αίτηση του συζύγου της καταναλώτριας για την μεταφορά της σύνδεσης με αριθμό 69xxxxxxxx στο δίκτυό της και η σύνδεση ενεργοποιήθηκε εκ νέου στο δίκτυο της εταιρείας στις 26.05.2017.

β. Οσον αφορά στον αριθμό 69vvvvvvvv, στις 16.05.2017 η εταιρεία προέβη σε αίτηση φορητότητας του εν λόγω αριθμού μέσω της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα, το οποίο έγινε αποδεκτό στις 17.05.2017 από τον προηγούμενο πάροχο και ολοκληρώθηκε την ίδια ημέρα.

γ. Όσον αφορά στον αριθμό σταθερής τηλεφωνίας 2xxxxxxxxx, κατόπιν παραλαβής του αιτήματος μεταφοράς της γραμμής προς τον αρμόδιο φορέα ΟΤΕ Α.Ε., η προβλεπόμενη ημερομηνία κατασκευής του βρόχου ορίστηκε για τις 19.05.2017. Στις 17.05.2017 η Εταιρεία έλαβε σχετικό αίτημα ακύρωσης της εν λόγω σύνδεσης, το οποίο, λόγω ανθρώπινου λάθους σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της εταιρείας, δεν διαχειρίστηκε άμεσα, με αποτέλεσμα η σύνδεση να ενεργοποιηθεί στο δίκτυο της εταιρείας στις 19.05.2017. Κατόπιν υποβολής αναφοράς των καταναλωτών στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η εταιρεία δήλωσε ότι θα εκλάβει την 17.05.2017 δήλωσή τους ως υπαναχώρηση σε περίπτωση που λάβει αίτημα φορητότητας της εν λόγω σταθερής σύνδεσης από έτερο πάροχο και η διαδικασία ολοκληρωνόταν σε χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία λήψης της επιστολής. Στην περίπτωση αυτή, οι καταναλωτές δεν θα χρεώνονταν τέλη απενεργοποίησης της σύνδεσης, τα οποία ανέρχονταν στο ποσό των 120,98 ευρώ με Φ.Π.Α. Στη συνέχεια, κατόπιν υποβολής αναφοράς των καταναλωτών στην Αρχή μας, η εταιρεία προέβη σε παράταση της ανωτέρω προθεσμίας έως την 31.07.2017.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω