Έγγραφη Σύσταση προς την εταιρία ΔΕΗ Α.Ε.: Προσυμβατική Ενημέρωση - Τροποποίηση Τιμολογίου - Ρήτρα Αναπροσαρμογής του Τιμήματος (Ρήτρα ΟΤΣ) - Ρήτρα Πρόωρης Λύσης της Σύμβασης Προμήθειας Παραπλανητική Ενημέρωση - Αυθαίρετη Τροποποίηση Τιμολογίου - Παράνομος Καθορισμός Ρήτρας Αναπροσαρμογής - Παράνομη επιβολή Ρήτρας Πρόωρης Λύσης της Σύμβασης (αρθρα 16, 18 και Παράρτημα Ι και ΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες υπ. αριθ. 409/2020 απόφαση ΡΑΕ (αρ. Πρωτ. 40358)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα

Σε συνέχεια της διερεύνησης των αναφορών καταναλωτών στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου των υπό κρίση φακέλων, σχετικά με τη χρέωση ιδιαίτερα αυξημένης ρήτρας αναπροσαρμογής του τιμήματος Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας και έχοντας υπόψη:
1. Ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η προσφορά Προμήθειας και η σύμβαση Προμήθειας (άρθρα 16, 17, 18 και Παράρτημα Ι και ΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες) περιέχουν κατ' ελάχιστον την πλήρη και αναλυτική περιγραφή των Τιμολογίων Προμήθειας, τη διαδικασία τιμολόγησης, και ιδίως, την τυχόν ύπαρξη μηχανισμού αναπροσαρμογής του τιμήματος δίπλα στο σημείο όπου αναφέρεται και η χρέωση Προμήθειας και όχι σε άλλο άρθρο των Όρων της Σύμβασης (βλ. υπ' αριθ 25047/08-06-2018 έγγραφη Σύσταση της Αρχής, υπ' αριθ. 409/2020 απόφαση ΡΑΕ, άρθρο 2 του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, άρθρα 3β. επ. και 9γ επ. ν. 2251/1994).
2. α) Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 409/2020 απόφασης ΡΑΕ (ΦΕΚ Β 1364) σχετικά με τους μηχανισμούς αναπροσαρμογής του τιμήματος και ιδίως: Τον καθορισμό ενός και μόνο μεγέθους της αγοράς το οποίο είναι σαφώς ορισμένο, εύλογα επαληθεύσιμο και δεν υπόκειται σε εκκαθάριση, για την ενεργοποίηση των ρητρών αναπροσαρμογής, σύμφωνα με συγκεκριμένη μεθοδολογία (άρθρα 2.2 και 2.3)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω