Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Μη διόρθωση στοιχείων ένταξης σε Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς:

Ι) Απευθύνει Σύσταση προς την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.:

  • Να προχωρήσει στην άμεση διόρθωση των στοιχείων ένταξης στο ΚΟΤ για την υπό κρίση παροχή και
  • Να προχωρήσει άμεσα σε θέσπιση τυποποιημένης διαδικασίας διόρθωσης των στοιχείων του Μητρώου ΚΟΤ.

ΙΙ) Καλεί την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τον κ. ..... να γνωστοποιήσουν στην Αρχή εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών, εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη Σύσταση.

III) Αποφασίζει ότι, σε περίπτωση που η εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ο κ. ......... δεν αποδεχθούν τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα Σύσταση, τότε ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα ενεργήσει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 του αρθρ. 4 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/23.12.04).

ΙV) Διαβιβάζει την παρούσα Σύσταση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τις δικές της κατά νόμο ενέργειες.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω