Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς τις εταιρίες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΖΕΝΙΘ Α.Ε.: Λανθασμένα δεδομένα μέτρησης στην αίτηση-σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κατά την αλλαγή παρόχου και ταυτόχρονη άρνηση διόρθωσής τους από τον διαχειριστή δικτύου

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς:

Ι) Απευθύνει Σύσταση προς:

α) την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε να προχωρήσει στην διόρθωση των επίμαχων μετρήσεων κατά την αλλαγή παρόχου σύμφωνα με το φωτογραφικό υλικό που προσκόμισε η κ. ......... και

β) η εταιρεία ΖΕΝΙΘ Α.Ε. να προχωρήσει στην έκδοση του σχετικού διορθωτικού λογαριασμού για την παροχή της κ. ......... και να αναμορφώσει τις εσωτερικές της διαδικασίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης.

II) Καλεί τις εταιρίες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΖΕΝΙΘ Α.Ε. καθώς και την κ. ......... να γνωστοποιήσουν στην Αρχή εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών, εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη Σύσταση.

III) Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που οι εταιρίες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΖΕΝΙΘ Α.Ε. και η κ. ......... δεν αποδεχθούν τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα Σύσταση, τότε ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα ενεργήσει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 του αρθρ. 4 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/23.12.04).

ΙV) Διαβιβάζει την παρούσα Σύσταση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και τη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για τις
δικές τους κατά νόμο ενέργειες.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω